Latest News

2020 ALGEMENE JAARVERGADERING / ANNUAL GENERAL MEETING

2020 ALGEMENE JAARVERGADERING / ANNUAL GENERAL MEETING

ALGEMENE JAARVERGADERING

Hiermee word u kennis gegee vir die SADPO Algemene Jaarvergadering 2020 in terme van paragraaf 5.2 van SADPO se Grondwet.

Paragraaf 5.2 van die Grondwet lees as volg:

5.2  Ten minste dertig (30) dae kennis van enige voorgenome algemene jaarvergadering en/of spesiale jaarvergadering moet aan alle lede gegee word, hetsy by wyse van e-pos en/of SMS en/of publikasie op SADPO se amptelike webtuiste. 

Hiermee word u uitgenooi na die SADPO Algemene Jaarvergadering vir 2020. Die besonderhede vir die Algemene Jaarvergadering:

Datum: 04 November 2020
Tyd: 14:00
Plek: Virtueel via Zoom

AGENDA: 
1. Opening en verwelkoming;
2. Oomblik van stilte;
3. Voorsittersverslag;
4. Finansiële Jaar state vir die afgelope finansiële jaar;
5. Aanstelling van ouditeursfirma;
6. Verkiesing van nuwe Nasionale Komitee lede;
7. Algemene bespreking (navrae, kommentaar en terugvoering vanaf lede)
8. Afsluiting.

Aangesien die dienende Nasionale Komitee vir ʼn drie jaar termyn gekies word vind daar by hierdie Algemene Jaarvergadering geen verkiesing plaas nie.

Vind asseblief aangeheg die registrasie vorm (afrikaans) vir voltooiing, wat aan die Sekretaris by lynette@sadpo.co.za gestuur moet word voor / op 21 Oktober 2020. Met ontvangs van u voltooide registrasie vorm, sal die skakel vir die Zoom vergadering vir u gestuur word.  Die vergadering is oop vir alle SADPO lede en voornemende lede.  Vir enige navrae, kontak asseblief vir Lynette by 071 8899 850.

ANNUAL GENERAL MEETING

You are hereby given notice to the SADPO Annual General Meeting 2020 to be held in terms of paragraph 5.3.2 of SADPO’s Constitution.  

Paragraph 5.3.2 of the Constitution read as follows:

5.3.2 At least thirty (30) days’ notice must be given to all members of any proposed Special Annual General meeting, whether by means of email and/or SMS and/or publication on SADPO’s official website. 

You are hereby invited to the SADPO Annual General Meeting for 2020 to be held:

Date: 04 November 2020
Time: 14:00
Location: Virtual via Zoom.

AGENDA:
1. Opening and welcoming;
2. Lest we forget;
3. Chairperson’s Report;
4. Financial statements for the past financial year;
5. Appointment of auditors firm;
6. Election of new National Committee members;
7. General discussion (inquiries, comments & feedback from members)
8. Closure

Since the current National Committee was chosen for a three year period, no election takes place in the 2020 Annual General Meeting. Please find attached the registration form (English) for completion, which must be sent back to reach us on / before 21 October 2020. Upon receipt of your completed registration form, the Zoom meeting link will be forwarded to you.  The meeting is open to all SADPO members and prospective members.

For any enquiries, please contact Lynette on 071 8899 850 or lynette@sadpo.co.za

Lynette Kruger